Gillhovs lägerskola ,Gillhov outdoor Educational institute .www.gillhov.com ,cabin rental,

vad som är en LägerskolaHome
Konfirmandläger
Activities ideas for groups
reservation form
Photos
Svensk
vad som är en Lägerskola
Our services
Contact Us
Our Location
conference
pris lista Lägergård, lägerskola,
Nederlands
German

vad som är en Lägerskola

Lägerskola är en verksamhet utanför skolan som lärare, elever och föräldrar tillsammans planerar.
Lägerskola består av tre delar: förarbete, genomförande och efterarbete.

Man kan definiera lägerskolbegreppet på många olika sätt. I allmänhet består lägerskola av 2-5 dagar i en kombination av läger och skola, där teori och praktik smälter samman. Arbetstid, studieplats och arbetssätt skiljer lägerskolan från den normala skolundervisningen. Under lägerskolan får eleverna i verkligheten studera det de i många ämnen läser om i skolan. Lägerskolan ger de bästa förutsättningarna för en elevcentrerad undervisning där elevens egen aktivitet är i fokus. Genom att hela gruppen hela tiden är tillsammans ökar också elevernas sociala förmåga under en lägerskola.

Lägerskolan stöder den normala undervisningen och ger variation i arbetet. När lägerskola är som bäst ger den minnen för livet, ökar skolmotivationen och förhöjer klassandan. Den ger också möjlighet för läraren att lära känna sina elever i en ny miljö.

Lägerskolan är frivillig för eleven. För den elev som av någon orsak inte deltar i lägerskolan bör ordnas undervisning enligt läroplanen.

School camp is an activity outside the school as teachers, students and parents together plan.
School camp consists of three parts: preparation, implementation and follow-up work.

One can define the concept of school camp in many different ways. In general, school camps of 2-5 days in a combination of camp and school, where theory and practice merge. Hours of work, study and work differs camp school from the normal school curriculum. During the camp school, the students actually study it in many subjects read about in school. Camp school provides the best conditions for a student-centered learning where the student's own activity is the focus. By the entire group constantly together also increases students' social skills during a school camp.

Camp School supports normal education and provide variety in the work. When the camp school is at its best gives memories for life, increase school motivation and enhances the class spirit. It also provides an opportunity for the teacher to get to know their students in a new environment.

Camp school is optional for the student. For the student who for some reason do not participate in camp schools should be organized according to the teaching curriculum.

Enter supporting content here